خدمات مالی و مالیاتی

به لحاظ کلی می توان خدمات مالیاتی را به دو دسته خدمات مالیاتی مستمر و خدمات مالیاتی موردی تقسیم نمود .

موسسه خدمات مالیاتی و حسابداری ارقام نگر با دارا بودن کادر مجرب و تجربه پربار می تواند کمکی ارزنده به شرکتها در خصوص خدمات مزبور  نماید .

ارائه خدمات مالیاتی مستمر :

در اینگونه موارد موسسه در کنار شما خواهد بود و ارائه خدمات به صورت مستمر صورت می پذیرد . اهم موارد قابل ذکر در اینخصوص به شرح زیر می باشد :

 • تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص نزد سازمان امور مالیاتی اهم از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
 • ثبت نام و دریافت کد اقتصادی
 • ثبت نام و در یافت گواهی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده
 • تمدید گواهی مالیات بر ارزش افزوده
 • انجام کلیه پی گیری های لازم در سازمان امور مالیاتی
 • تنظیم فهرست معاملات برابر مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
 • ارسال فهرست معاملات برابر مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد
 • پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی در مقام وکیل
 • تنظیم لوایح مالیاتی و دفاع در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
 • اخد گواهی 186 مالیاتی
 • اخذ مفاصا حساب مالیاتی

ارائه خدمات مالیاتی  موردی :

با توجه به ماهیت خدمات  هرکدام از خدمات فوق می تواند به صورت موردی برای شرکتها انجام گردد . در این حالت این موسسه عهده دار مسئولیت محول شده خواهد بود .

تبعات عدم انجام تکالیف مالیاتی :

عدم ثبت نام کد اقتصادی : عدم ثبت نام تا دوماه از شروع فعالیت تخلف مالیاتی بوده و در این صورت امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی وجود نخواهد داشت که منجر به تشخیص مالیات از طریق علی الراس همراه با جرایم مربوطه خواهد شد .

عدم ثبت نام ارزش افزوده : در اینصورت مودی مالیاتی مشمول جریمه ای معادل 75 درصد مالیات خواهد بود .

عدم دریافت گواهی ارزش افزوده : در این صورت هیچکدام از طرفین تجاری شرکت مالیات بر ارزش افزوده را به مودی پرداخت نخواهند نمود .

عدم ارسال معاملات فصلی : در این صورت شرکت مشمول جریمه یک درصدی به ماخذ خرید و فروش  خواهد بود .