مشاوره مالی

مشاوره مالی نیاز امروز کلیه صاحبان کسب و کار و مدیران در هر رده سازمان می باشد . مهمترین دلیل ایجاد این نیاز تصویب و تغییرات قوانین و مقررات موضوعه  در محیط های کسب کار  و نیز پیچیدگی های قوانین می باشد . از مهم ترین این قوانین شامل قوانین مالیاتی ، قوانین سازمان تامین اجتماعی و سایر قوانین ملی مرتبط با فضای کسب کار می باشد .

درصورتی که مدیران و فعالین اقتصادی در زمان اتخاذ تصمیمات خود اشراف کافی بر قوانین و مقررات موضوعه نداشته باشند ، در عمل سازمان خود را در مواجه با ریسک های بزرگ قرار داده اند .

این در حالی است که درصورتی که صاحبان کسب و کار بخواهند خود اشراف لازم بر قوانین موضوعه را پیدا نمایند ، لازم است بدوا زمان بسیار زیادی را صرف این موضوع نموده و به صورت روزانه قوانین و بخشنامه ها را رصد نمایند که خود در عمل کاری غیر ممکن می باشد .

به منظور تامین نیاز مذکور و در نتیجه کاهش ریسک های فضای کسب کار استفاده از مشاوره مالی با تجربه و مسلط بر قوانین در سازمان  می تواند بسیار راه گشا باشد .

آیا فقط سازمان های بزرگ مشاوره مالی نیاز دارند ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که این تصور اشتباه است که تنها شرکتها و سازمان های بزرگ نیاز به مشاورمالی دارند . به این دلیل که ریسک های موجود در فضای کسب و کار و تصمیم گیری درخصوص تمام سازمانها و شرکتها با هر حجم فعالیتی موضوعیت دارند . نکته قابل توجه این است که سازمانها و شرکتها متوسط و کوچک شاید کمتر نیاز به دریافت خدمات و صرف زمان توسط مشاور مالی را داشته باشند ولی با توجه به توضیحات فوق این به مفهوم عدم نیاز نیست .

 

وظایف مشاور مالی چیست ؟

به طور کلی وظایف مشاور مالی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – ارائه مشاوره درخصوص گزارشات مالی و پیش بینی های سود و بودجه بندی

ب – ارائه مشاوره در تصمیم گیری های مالی با توجه به اشراف به قوانین موضوعه

ج – ارائه مشاوره درخصوص ریسک های محیطی سازمان

د – ارائه مشاوره مالیاتی و تامین اجتماعی در ابتدای فرآیندها

 

موسسه خدمات حسابداری و مشاوره ارقام نگر با هدف ارائه خدمات حسابداری و خدمات مالی  ، خدمات مالیاتی و همچنین مشاوره مدیریت  در کلیه زمینه های مالی و مالیاتی به کلیه فعالین اقتصادی شامل اشخاص ، شرکتها و سازمان ها تاسیس گردیده و با تکیه بر تجربه و نیز استفاده از نیروی انسانی متخصص گامی بلند در جهت تامین نیاز شرکتها برداشته است  .